LEVERINGSVOORWAARDEN

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Budget Voiceover, onderdeel van VIAN Audiovisual, gevestigd aan de Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Gebouw H02.

Telefoonnummer:+31624574330

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m zaterdag van 11:00 uur tot 20:00 uur

E-mailadres: info@budgetvoiceover.nl

KvK-nummer: 858188193

BTW-identificatienummer: NL858188193B01

 

  1. Toepasselijkheid

1.1       De inhoud van deze leveringsvoorwaarden van Budget Voiceover zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Budget Voiceover en alle tussen Budget Voiceover en opdrachtgever gesloten overeenkomsten van levering van diensten en/of producten door Budget Voiceover, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2       Met het doen van een betaling in de webshop van Budget Voiceover verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

  1. Overeenkomst

2.1       De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever elektronisch een stem in de webshop van Budget Voiceover kiest (www.budgetvoiceover.nl), het voiceover script upload in de webshop, een stemgeluid kiest en vervolgens de elektronische betaling voor het ontwikkelen en inspreken van de voice-over opname uitvoert.

2.2       Als de opdrachtgever het aanbod via onze webshop (www.budgetvoiceover.nl) heeft geaccepteerd, bevestigt Budget Voiceover langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Budget Voiceover zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren. Budget Voiceover heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden als Budget Voiceover dit nodig acht.

2.3       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens worden aangedragen tijdens het bestelproces in de webshop van Budget Voiceover.

2.4       De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is Budget Voiceover gerechtigd een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Budget Voiceover.

2.5       Budget Voiceover is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Budget Voiceover is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Budget Voiceover kenbaar behoorde te zijn.

2.6       Budget Voiceover behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren en daarmee de koopovereenkomst te ontbinden. In het geval van weigering bij vooruitbetaling via de webshop en in geval van een starttarief zal Budget Voiceover binnen 3 werkdagen het bedrag terugstorten op het rekeningnummer waarmee de oorspronkelijke betaling naar Budget Voiceover is voldaan.

  1. Tarieven

3.1       Voor alle producties die via de Budget Voiceover webshop worden besteld (webvideo, bedrijfsfilm, E-learning, voice-mails, regionale en landelijke radio en TV commercials) hanteert Budget Voiceover de standaard prijzen die op de website staan vermeld.

3.2       Prijzen zijn gebaseerd voor opnames in de Budget Voiceover geluidsstudio, tenzij anders aangegeven. Bij opname op een afwijkende locatie door een voiceover acteur, of als de opdrachtgever aanwezig wilt zijn bij een opname, gelden andere prijzen.

  1. Levering & opleveringstermijnen

4.1       Opgegeven leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen onvoorziene belemmeringen voor Budget Voiceover zijn om de producties te leveren of werkzaamheden te verrichten. Budget Voiceover hanteert bij het inspreken van producties tot en met 8 minuten een leveringstijd van 2 werkdagen.
4.2       Wanneer bestelde producties, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, ligt het risico geheel bij de opdrachtgever.

4.3       Het opgegeven leveringstermijnen gaan pas lopen nadat gebleken is dat de aangewezen acteur of actrice beschikbaar is en dit aan de opdrachtgever is bevestigd.

4.4       Een stemacteur mag altijd een productie weigeren zonder daarvoor een geldige reden op te hoeven geven.

  1. Afwerking

5.1       Kleine afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau en tijdsduur geven geen reden tot afkeuring.

5.2       In het geval van een heropname is het mogelijk dat de audio anders klinkt dan de oorspronkelijke opname. Er wordt bij heropnames op het stemgeluid door Budget Voiceover en de stemacteur gestreefd om dezelfde kwaliteit audio te leveren als de oorspronkelijke audio. Budget Voiceover kan niet de garantie geven dat de audio precies hetzelfde klinkt als de oorspronkelijke audio.

5.3       De opdrachtgever heeft 14 dagen de tijd na oplevering van de productie om een gratis heropname op het gekozen stemgeluid aan te vragen bij Budget Voiceover. Budget Voiceover dient hierover schriftelijk of via elektronische weg op de hoogte te worden gebracht. Na het verstrijken van de 14 dagen wordt de productie als geaccepteerd beschouwd door de opdrachtgever en behoudt Budget Voiceover zich het recht om hierna een gereduceerd tarief in rekening te brengen aan de opdrachtgever voor het inspreken van een heropname op een gekozen stemgeluid. Na 1 maand behoudt Budget Voiceover zich het recht om de heropname te beschouwen als een nieuw project, waarbij het normale tarief wordt gehanteerd.

5.4       De gratis heropname op het stemgeluid vervalt wanneer de voiceover acteur of actrice op locatie inspreekt en niet in de Budget Voiceover studio.

5.5       De gratis heropname op het stemgeluid vervalt wanneer de opdrachtgever zelf aanwezig is tijdens de opnames.

  1. Wijzigingen van de opdracht

6.1       Wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling, van welke aard ook (bijvoorbeeld in tekst, wijze van opname, stemacteur of stemgeluid), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een nieuwe opnamesessie hogere kosten met zich meebrengt als er sprake is van wijzigingen of aanpassingen van de opdracht. Een opname op locatie zal hogere kosten met zich meebrengen dan een opname in de geluidsstudio van Budget Voiceover.

6.2       Door de opdrachtgever, nadat de uitvoerfase van de opdracht begonnen is, van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en elektronisch of schriftelijk aan Budget Voiceover ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3       Wijzigingen en/of aanpassingen door de opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Budget Voiceover wordt overschreden.

6.4       Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever kunnen gemaakte kosten door Budget Voiceover worden verhaald op de opdrachtgever.

  1. Aansprakelijkheid

7.1       Budget Voiceover is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten welke door opdrachtgever buiten de overeenkomst worden gemaakt, waaronder het inhuren van een extra editor.

7.2       Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van het aan te leveren materiaal. Budget Voiceover is niet aansprakelijk voor dubbelzinnigheid en onvolledigheid van de ter beschikking gestelde audio-guides, video’s, gegevens en/of verstrekte instructies in de ruimste zin des woords van de opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de uitvoering van de opdracht van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden worden aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart Budget Voiceover tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

7.3       De beoordeling van de vraag of het gebruik van de in te spreken tekst of de door Budget Voiceover geleverde audio of na-bewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Budget Voiceover tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

8.1       Op alle door Budget Voiceover verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemdemo’s enzovoorts, behoudt Budget Voiceover zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met Budget Voiceover zijn uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming.

8.2       De opdrachtgever kan het door Budget Voiceover geleverde product enkel voor een ander productietype of voor een nieuw project gebruiken door voldoening van een financiële compensatie, welke in overleg met Budget Voiceover vastgesteld dient te worden.

8.3       Opdrachtgever vrijwaart Budget Voiceover van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door de opdrachtgever gebruikte muziekwerken, opnames van muziekwerken en audiobestanden.

8.4       Opdrachtgever vrijwaart Budget Voiceover van alle vorderingen die derden instellen wegens de uitoefening door Budget Voiceover van de haar ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever zal aan Budget Voiceover alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Budget Voiceover voortvloeien uit deze vorderingen.

8.5       Voor voice-over opnames welke worden gebruikt in een radio- of televisiecommercial geldt een gebruiksrecht van één jaar. Wanneer opdrachtgever de voice-over opnames na deze periode wil blijven gebruiken, zal zij zich tot Budget Voiceover wenden met het verzoek om een nieuw gebruiksrecht vast te stellen. Opdrachtgever zal op verzoek uitzendschema’s overleggen om de eerste uitzenddag vast te stellen.

8.6       Budget Voiceover behoudt zich het recht om al het opgenomen materiaal voor eigen promotionele doelen te gebruiken. Tevens behouden de stemacteurs het recht om hun materiaal te gebruiken voor eigen doeleinden, zowel commercieel als niet commercieel.

  1. Betaling

9.1       Betalingen worden gedaan bij bestelling van de opdracht in de Budget Voiceover webshop. Achteraf betalen is alleen mogelijk bij uitzonderlijke opdrachten, en dient schriftelijk of elektronisch te zijn overeengekomen. Mocht Budget Voiceover akkoord gaan, dan zal een starttarief in rekening worden gebracht voordat Budget Voiceover aan uitwerking en of ontwikkeling van het project begint. Pas als dit starttarief is overgemaakt zal Budget Voiceover beginnen met het uitwerken en of ontwikkelen van de door de opdrachtgever bestelde opdracht.

9.2       Mocht achterafbetaling schriftelijk zijn overeengekomen, dan dient de opdrachtgever te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. De betaling wordt uitgevoerd in euro’s, door middel van overmaking op een door Budget Voiceover aan te wijzen of aangewezen bankrekening. Bezwaren over de werkzaamheden of tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9.3       Bij overschrijding van de onder 9.2 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door Budget Voiceover ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een bepaalde termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 10 % van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Budget Voiceover de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Budget Voiceover gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

  1. Herroepingsrecht

10.1       Als de voice over nog niet is opgenomen, heeft de klant altijd ongevraagd het recht om de bestelling te annuleren of te wijzigen.

10.2       Is de opgeleverde voice over en eventueel de retake niet naar tevredenheid, dan heeft de klant gedurende een periode van 14 werkdagen recht op een volledige terugbetaling. De opgeleverde voice over materiaal mag hierna niet meer door de klant gebruikt worden.

11.  Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.